Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $8.68

Bản dịch gốc

Giuseppe Concone. Thirty Daily Exercises Op.11 For High Voice. Sheet Music. High Voice, Piano. HIGH VCE. PFA. Giuseppe Concone. --. Thirty daily exercises for high voice. These exercises form a transition from the Grand Style to the extreme difficulties of vocalisation. Vol 294 Schirmer's library of musical classics.

Bản dịch

Joseph Concone. Ba mươi bài tập hàng ngày Op.11 Đối với High thoại. Tờ nhạc. Cao giọng nói, Piano. HIGH VCE. PFA. Joseph Concone. --. Ba mươi bài tập hàng ngày với chất giọng cao. Những bài tập này tạo thành một quá trình chuyển đổi từ Grand Style để những khó khăn cùng cực của tiếng kêu. Vol 294 Schirmer's library of musical classics.
Yêu cầu gần đây