Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $20.44

Bản dịch gốc

Kaija Saariaho. Jardin Secret II. Harpsichord Part. Sheet Music. Harpsichord. HPCD. Kaija Saariaho.

Bản dịch

Kaija Saariaho. Secret Garden II. Phần harpsichord. Tờ nhạc. Phong cầm ở thế kỷ xvi. HPCD. Kaija Saariaho.

Bản dịch gốc

This is the Harpsichord Part for Kaija Saariaho's Jardin Secret II for Saariaho's 1986 work for Harpsicord and Electronics. This hair raising and spatially aware piece from 1986 also contains detailed performance instructions and tape guides. Also available is a CD and CD-Rom package, with accompaniments and all the patches and files required for a real time performance. KP00291.

Bản dịch

Đây là Phần Harpsichord cho Kaija Saariaho của Jardin Secret II cho Saariaho của năm 1986 làm việc cho Harpsicord và Điện tử. Đây nuôi tóc và mảnh không gian nhận thức từ năm 1986 cũng chứa các hướng dẫn thực hiện chi tiết và hướng dẫn băng. Cũng có sẵn là một gói phần mềm CD và CD-Rom, với đệm và tất cả các bản vá lỗi và các tập tin cần thiết cho một hiệu suất thời gian thực. KP00291.
Yêu cầu gần đây