Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

- NON-CLASSICAL. Loudness - Soldier Of Fortune.

Bản dịch

- KHÔNG CỔ ĐIỂN. Loudness - Soldier Of Fortune.