Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Fernandez, Stephane. page 11-notes of the dominant 7 chord. Fernandez, Stephane. Guitar solo. notes and tabs. Fernandez, Stephane. notes 7.

Bản dịch

Fernandez, Stephane. page 11-notes of the dominant 7 chord. Fernandez, Stephane. Solo guitar. ghi chú và các tab. Fernandez, Stephane. notes 7.
Yêu cầu gần đây