Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

From 'Pictures at an Exhibition'. Baba-Yaga and The Great Gate of Kiev. brass quintet organ. Modest Musorgsky. Brass quintet. Dave Taylor. French horn. Organ. Trombone. Trumpet 1. Trumpet 2. Tuba.

Bản dịch

Từ 'Hình ảnh tại một triển lãm'. Baba-Yaga and The Great Gate of Kiev. brass quintet organ. Modest Musorgsky. Đồng ngũ tấu. Dave Taylor. French horn. Cơ quan. Loại kèn hai ống. Trumpet 1. Trumpet 2. Một thứ kèn.
Yêu cầu gần đây