Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

I Got the "Yeah, But What If I Trip and Fall" Blues. Stevan Massey. Jazz combo. Clarinet in Bb. Fender Rhodes. Fretless Electric Bass. Jazz Guitar. Percussion. Trombone. Trumpet in Bb.

Bản dịch

I Got the "Yeah, But What If I Trip and Fall" Blues. Stevan Massey. Jazz kết hợp. Clarinet trong Bb. Fender Rhodes. Fretless điện Bass. Jazz Guitar. Bộ gõ. Loại kèn hai ống. Trumpet trong Bb.