Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

The Fly. SATB, brass quintet, organ. Steven Griffin. Choir orchestra. Alto. Bass. Horn in F. Organ. Pedals. Soprano. Tenor. Trombone. Trumpet 1 in Bb. Trumpet 2 in Bb. Tuba.

Bản dịch

Fly. SATB, brass quintet, organ. Steven Griffin. Dàn hợp xướng dàn nhạc. Cao. Bass. Sừng trong F. Cơ quan. Pedals. Giọng cao nhứt của đàn bà. Kỳ hạn. Loại kèn hai ống. Trumpet 1 trong Bb. Trumpet 2 trong Bb. Một thứ kèn.