Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Energy man Blues. Michael Roberts. Jazz combo. Bass Guitar. Bb. bass. treble. Drums. Eb. Guitar. Keyboard.

Bản dịch

Energy man Blues. Michael Roberts. Jazz kết hợp. Guitar Bass. Bb. trầm. treble. Trống. Eb. Guitar. Bàn phím.