Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Dominant Fridge Ian. Jordan Oakley. Quintet. Drum Set. Electric Bass. Electric Guitar. Tenor Saxophone. Trumpet in Bb.

Bản dịch

Dominant Fridge Ian. Jordan Oakley. Khúc nhạc năm phần. Trống Set. Điện Bass. Guitar điện. Kỳ hạn Saxophone. Trumpet trong Bb.
Yêu cầu gần đây