Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Summer Sun Dance - Concert Band. Thomas H. Graf. Concert band. wind band. Alto Saxophone. Baritone Horn. Baritone Saxophone. Bass Drum. Bass Guitar. Cajon. Clarinet 1 in Bb. Clarinet 2. 3 in Bb. Congas. Cymbals. Cymbals. Djembe. Flute. Glockenspiel. Horn in F. Oboe. Piccolo. Snare Drum. Tenor Saxophone. Timpani. Trombone 1. Trombone 2. Trumpet 1. 2 in Bb. Trumpet 3. 4 in Bb. Tuba. Vibraphone.

Bản dịch

Summer Sun Dance - Concert Band. Thomas H. Graf. Ban nhạc buổi hòa nhạc. ban nhạc gió. Alto Saxophone. Giọng nam trung Horn. Giọng nam trung Saxophone. Bass Drum. Guitar Bass. Cajon. Clarinet 1 trong Bb. Clarinet 2. 3 trong Bb. Congas. Chụp xỏa. Chụp xỏa. Djembe. Sáo. Điệu nhạc chuông. Sừng trong F. Kèn có hai dăm. Nhỏ. Snare Drum. Kỳ hạn Saxophone. Kiểng đồng. Trombone 1. Trombone 2. Trumpet 1. 2 trong Bb. Trumpet 3. 4 trong Bb. Một thứ kèn. Vibraphone.