Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Irlingham, W.. Lamentably Blue. Irlingham, W.. Clarinet, Saxophone and Guitar. Irlingham, W. Lamentably Blue. Lamentablement, les blues. trio. Alto Sax. Clarinet.

Bản dịch

Irlingham, W.. Cách thảm xanh. Irlingham, W.. Clarinet, Saxophone và Guitar. Irlingham, W. Cách thảm xanh. Lamentablement, les blues. trio. Alto Sax. Một thứ kèn.
Yêu cầu gần đây