Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $95.00

Bản dịch gốc

Night. Robert W. Rumbelow. Grade 4.

Bản dịch

Đêm. Robert W. Rumbelow. Lớp 4.

Bản dịch gốc

Night composed by Robert W. Rumbelow. For concert band. Bandworks. Grade 4.5. Score and set of parts. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.WB229. This work is based on impressions evoked by the novel Night by 1986 Nobel Peace Prize winner, Elie Wiesel. The work is not a chronicle of the novel, but simply an expression based on select thoughts concerning the subject and composed with the intent on offering those who perform and hear the work another dimension through which to contemplate the atrocities of the Holocaust. The novel is an account of the Nazi death camp horror that turns a young Jewish boy. Wiesel. into an agonized witness to the death of his family, the death of his innocence, and the death of his God. Wiesel's accounts of concentration camps and death marches evoke a gray, ethereal, almost other-worldly tonal scheme which provided the genesis for the work. Movement I The Evening Air. 1941, sets a mood of eminent evil. A brief portion of the Kol Nidre, a prayer reserved exclusively for high holy days, is the text set to a simple and reverent original chant-melody. The excerpt of the text from the Kol Nidre should evoke a feeling of fasting or a meditative state. Both secular and sacred traditional Jewish music contain an altered dorian scale aspect and the trait of the augmented second. A motive from the traditional Hasidic hymn Avinu Malkenu III is quoted as a brief portion of this movement. The highlight of this traditional melody is the interval of the augmented second. The octatonic collection. used as the basis of composition in this work. contains many of the traditional features common to Jewish music. In fact, the interval of the augmented second is often renotated as a minor third. a defining feature of the octatonic collection. which is also the opening interval of Beethoven's Fifth Symphony. During World War II, Beethoven's motive represented a call for freedom and rallied the Allied forces throughout the war. Although this transformed augmented second appears from the beginning of the movement, it is highlighted towards the end. Movement II Faith of a Child, is comprised of an original chorale which complements a traditional chorale melody associated with the pure and simple hymn Hiney Ma Tov. The text. Hiney ma tov uma naim, Shevet a him gam yahad. The translation. How goodly it is and how pleasant for brethren to dwell together. This movement is representative of the traditional faith held by those around the young boy, and the thirst for religious enlightenment and faith. The spiritual relationships of the youth become critical in understanding the "night" which becomes his future. The key center of 'E' is retained from the first movement and refined as basically E minor. This represents the close relationship between the two movements on many levels. Movement III Darkness Descends. The Never Ending Night. The Loss of Faith. traces the descending darkness, all encompassing, which, in confusion, devours faith in the eternal Lord. The Sephardic hymn melody Adon Olam is briefly quoted as a representation of faith only to be quickly and completely devoured by darkness. the loss of faith. The text of Adon Olam is as follows. He is the eternal Lord, who reigned before any being had yet been created. when all was done according to His will, already then His name was King. And after all has ceased to be, still will He reign in solitary majesty. He was, He is, and He shall be in glory. And He is One. none other can compare to Him, or consort with Him. He is without beginning, without end. to Him belong power and dominion. And He is my God, my living Redeemer, my Rock in time of trouble and distress. He is my banner and my refuge, my benefactor when I call on Him. Into His hands I entrust my spirit, when I sleep and when I wake. and with my spirit, my body also. the Lord is with me, I will not fear. The melody to Adon Olam is stated within a musical texture that represents the "death marches" between concentration camps. With each "step" the faith is diminished and the darkness becomes more and more pronounced until all that is left is torture in a chaotic and meaningless world devoid of faith. The Allegro section of the work is representative of confusion. Trains, marches, the military machine, etc. are all part of the layered energy of this section. The ending is reminiscent of the first movement, but should seem rather empty and devoid of life. The ostinato figure in diminution is not resolved at the end of the work, just as the novel leaves the author's faith striped away and at an uncertain personal end.

Bản dịch

Đêm sáng tác bởi Robert W. Rumbelow. Cho ban nhạc buổi hòa nhạc. Bandworks. Cấp 4,5. Điểm số và thiết lập các bộ phận. Được xuất bản bởi Neil A. Công ty Âm nhạc Kjos. KJ.WB229. Công việc này được dựa trên những ấn tượng gợi lên bởi những đêm cuốn tiểu thuyết năm 1986 đoạt giải Nobel Hòa bình, Elie Wiesel. Công việc không phải là một biên niên sử của cuốn tiểu thuyết, nhưng chỉ đơn giản là một biểu thức dựa vào một số suy nghĩ liên quan đến chủ đề và sáng tác với mục đích cung cấp trên những người thực hiện và nghe công việc không gian khác thông qua đó để chiêm ngưỡng sự tàn bạo của Holocaust. Cuốn tiểu thuyết là một tài khoản của Đức Quốc xã kinh dị trại tử thần có thể biến một cậu bé Do Thái. Wiesel. vào một nhân chứng đau đớn với cái chết của gia đình ông, cái chết của mình vô tội, và cái chết của Chúa Trời mình. Tài khoản của các trại tập trung và tuần hành chết của Wiesel gợi lên một màu xám, thanh tao, chương trình âm gần như thế giới khác trong đó cung cấp nguồn gốc cho công việc. Phong trào I Evening Air. Năm 1941, thiết lập một tâm trạng của cái ác nổi tiếng. Một phần ngắn của Kol Nidre, một lời cầu nguyện dành riêng cho ngày lễ cao, là tập hợp văn bản để một ban ca-giai điệu đơn giản và tôn kính. Các trích đoạn của văn bản từ Kol Nidre nên gợi lên một cảm giác lúc đói hoặc một trạng thái thiền định. Cả âm nhạc truyền thống của người Do Thái thế tục và thiêng liêng chứa một khía cạnh quy mô Dorian bị thay đổi và các đặc điểm của thứ hai tăng cường. Một động cơ từ bài thánh ca truyền thống Hasidic Avinu Malkenu III được trích dẫn như là một phần ngắn của phong trào này. Điểm nổi bật của giai điệu truyền thống này là khoảng thời gian thứ hai tăng cường. Bộ sưu tập octatonic. sử dụng như là cơ sở của các thành phần trong công việc này. chứa rất nhiều các tính năng truyền thống phổ biến nhạc của người Do Thái. Trong thực tế, khoảng thời gian thứ hai tăng cường thường renotated một phần ba trẻ vị thành niên. một tính năng xác định của bộ sưu tập octatonic. đó cũng là khoảng thời gian mở cửa của Fifth Symphony của Beethoven. Trong Thế chiến II, động cơ của Beethoven đại diện cho một cuộc gọi cho tự do và tăng các lực lượng Đồng Minh trong suốt cuộc chiến. Mặc dù chuyển đổi thứ hai tăng cường này xuất hiện từ đầu của phong trào, nó được đánh dấu về cuối. Phong trào II Đức tin của một trẻ em, bao gồm một hợp xướng ban đầu bổ sung một giai điệu hợp xướng truyền thống kết hợp với các bài thánh ca trong sáng và đơn giản Hiney Ma Tov. Các văn bản. Hiney ma tov uma NAIM, Shevet một ông gam yahad. Bản dịch. Làm thế nào tốt lành nó và làm thế nào dễ chịu cho anh em để sống cùng nhau. Phong trào này là đại diện của đức tin truyền thống được tổ chức bởi những người xung quanh cậu bé, và cơn khát cho sự giác ngộ tôn giáo và đức tin. Các mối quan hệ, tinh thần của thanh niên trở nên quan trọng trong sự hiểu biết "đêm" mà sẽ trở thành tương lai của mình. Trung tâm quan trọng của 'E' được giữ lại từ chuyển động đầu tiên và tinh chế như về cơ bản E nhỏ. Điều này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa hai phong trào trên nhiều cấp độ. Phong trào III xuống Darkness. Không bao giờ Kết thúc đêm. Loss of Faith. dấu vết bóng tối giảm dần, bao gồm tất cả, trong đó, sự nhầm lẫn, nuốt chửng đức tin nơi Chúa đời đời. Bài thánh ca giai điệu Sephardic Adon Olam được một thời gian ngắn được trích dẫn như một đại diện của đức tin duy nhất được một cách nhanh chóng và hoàn toàn nuốt chửng bởi bóng tối. sự mất mát của đức tin. Các văn bản của Adon Olam như sau. Ông là Chúa đời đời, người đã trị vì trước khi con đã chưa được tạo. khi tất cả đã được thực hiện theo ý muốn của Ngài, đã sau đó tên của ông là vua. Và sau khi tất cả đã không còn là, vẫn còn Ngài sẽ cai trị trong uy nghi đơn độc. Ông, Ông là, và Ngài sẽ đến trong vinh quang. Và Ngài là Một. không ai khác có thể so sánh với Ngài, hoặc phối ngẫu với Ngài. Ông là không có đầu, không có kết thúc. Ngài thuộc về quyền lực và thống trị. Và Ngài là Thiên Chúa của tôi, Đấng Cứu Chuộc sống của tôi là hòn đá tôi trong thời điểm khó khăn và đau khổ. Ông là biểu ngữ của tôi và nơi ẩn náu của tôi, ân nhân của tôi khi tôi gọi về Ngài. Vào tay của ông tôi giao linh hồn của tôi, khi tôi ngủ và khi tôi thức. và với tinh thần của tôi, cơ thể của tôi cũng. Thiên Chúa ở cùng tôi, tôi sẽ không sợ hãi. Giai điệu để Adon Olam được nêu trong một kết cấu âm nhạc đại diện cho "cuộc tuần hành chết" giữa các trại tập trung. Với mỗi "bước" đức tin được giảm bớt và bóng tối càng trở nên rõ rệt hơn cho đến khi tất cả những gì còn lại là tra tấn trong một thế giới hỗn loạn và vô nghĩa không có đức tin. Phần Allegro của công trình là đại diện của sự nhầm lẫn. Xe lửa, cuộc tuần hành, bộ máy quân sự, vv. đều là một phần của năng lượng lớp của phần này. Kết thúc là gợi nhớ của phong trào đầu tiên, nhưng nên có vẻ khá trống rỗng và không có sự sống. Các con số ostinato trong phòng giảm không được giải quyết vào cuối của tác phẩm, cũng giống như cuốn tiểu thuyết lá sọc đức tin của tác giả và đi đến hồi kết cá nhân chắc chắn.
Yêu cầu gần đây