Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $1.70

Bản dịch gốc

Alphabetiks. J. Paul Williams. Choir sheet music. Piano Accompaniment sheet music.

Bản dịch

Alphabetiks. J. Paul Williams. Nhạc hợp xướng. Nhạc đệm đàn piano.

Bản dịch gốc

Alphabetiks. 2-part and Piano. Composed by J. Paul Williams and Joseph M. Martin. For Choral. 2-part. Fred Bock Publications. Sacred. 10 pages. Fred Bock Music Company #BG2419. Published by Fred Bock Music Company. HL.8739208. Here is a clever play on the famous alphabet song, with two delightful vocal parts and teasing references to the traditional tune. An excellent teaching piece from the Houston Children's Chorus series.

Bản dịch

Alphabetiks. 2 phần và Piano. Sáng tác bởi J. Paul Williams và Joseph M. Martin. Cho hợp xướng. 2 phần. Fred Bock Ấn phẩm. Thiêng liêng. 10 trang. Фред Бок Music Company. Được xuất bản bởi Fred Công ty Âm nhạc Bock. HL.8739208. Dưới đây là một trò chơi thông minh trên các bài hát bảng chữ cái nổi tiếng, với hai phần vocal thú vị và tài liệu tham khảo để trêu chọc các giai điệu truyền thống. Một mảnh giảng dạy xuất sắc từ loạt Điệp khúc Houston trẻ em.
Yêu cầu gần đây