Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $50.00

Bản dịch gốc

Escape. from Guardians of the Galaxy. Rupert Holmes. Grade 2.

Bản dịch

Thoát. từ Guardians of Galaxy. Rupert Holmes. Lớp 2.

Bản dịch gốc

Escape. from Guardians of the Galaxy. The Pina Colada Song. Composed by Rupert Holmes. Arranged by Doug Adams. Marching Band. Marching Band. Part. Score. Easy Pops for Marching Band. Movie. Pop. Grade 2. 122 pages. Published by Alfred Music. AP.43879. This popular tune was recently featured in the hit movie Guardians of the Galaxy. Lots of block scoring and driving percussion make this arrangement perfect for any band.

Bản dịch

Thoát. từ Guardians of Galaxy. Các Pina Colada Sông. Sáng tác bởi Rupert Holmes. Sắp xếp bởi Doug Adams. Marching Band. Marching Band. Phần. Điểm. Pops dễ dàng cho Marching Band. Phim. Pop. Lớp 2. 122 trang. Được xuất bản bởi Alfred Music. AP.43879. Giai điệu phổ biến này gần đây đã được đặc trưng trong các phim Guardians of Galaxy. Rất nhiều khối điểm và bộ gõ lái xe hoàn hảo làm cho sự sắp xếp này cho bất kỳ ban nhạc.