Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Piano score, violin with 2nd violin, and exercises. School of Interpretation for the Violin, Op.16. No.32 a. Melody from Concerto No. 9-I. Bériot. and b. Larghetto from Violin Sonata "Devil's Trill". Tartini. Scores and Parts. Ševčík, Otakar.

Bản dịch

Piano điểm, violin với vĩ cầm thứ 2, và bài tập. Trường Giải thích cho Violin, Op.16. Số 32 một. Giai điệu từ Concerto số 9-I. Bériot. và b. Larghetto từ "Trill quỷ" Violin Sonata. Tartini. Điểm và bộ phận. Sevcik, Otakar.