Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Piano 1. monochrome. Sonata for Piano 4-hands, Op.122. For 2 Pianos 8 hands. Composer. Tarantella. Arrangements and Transcriptions. Rheinberger, Josef Gabriel.

Bản dịch

Tầng 1. monochrome. Sonata cho piano 4 tay, Op.122. Cho 2 đàn piano 8 tay. Nhà soạn nhạc. Điệu khiêu vu ở ý. Sắp xếp và Chuyển soạn. Rheinberger, Josef Gabriel.