Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Etude No.5 in E major "La Chasse". BV B 76. Grandes études de Paganini, S.141. For Piano solo. Busoni. Complete. Arrangements and Transcriptions. Liszt, Franz.

Bản dịch

Etude số 5 trong E lớn "La Chasse". BV B 76. Nghiên cứu lớn của Paganini, S.141. Cho Piano chỉ. Busoni. Hoàn thành. Sắp xếp và Chuyển soạn. Liszt, Franz.