Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Guitar. Keyboard. Jazz Collection. Il est ne le divin enfant. Parts. Rondeau, Michel.

Bản dịch

Guitar. Bàn phím. Bộ sưu tập nhạc jazz. Nó là con của Thiên Chúa. Bộ phận. Rondeau, Michel.