Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Color cover. Piano Concerto No.1, Op.1. For 2 Pianos. Rachmaninoff. Final version. 1919. Arrangements and Transcriptions. Rachmaninoff, Sergei.

Bản dịch

Bìa màu. Piano Concerto số 1, Op.1. Cho 2 đàn piano. Rachmaninoff. Phiên bản cuối cùng. 1919. Sắp xếp và Chuyển soạn. Rachmaninoff, Sergei.