Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Oboe. Fantasia for Oboe and Organ in F minor. Scores and Parts. Krebs, Johann Ludwig.

Bản dịch

Kèn có hai dăm. Fantasia cho Oboe và nội tạng trong F nhỏ. Điểm và bộ phận. Krebs, Johann Ludwig.