Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Guitar. Dirty Chillen Blues. Scores and Parts. Nehls, Ulrich.

Bản dịch

Guitar. Bẩn Chillen Blues. Điểm và bộ phận. Nehls, Ulrich.