Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Aeterne Rex altissime. Václav Emanuel Horák. Organ. Sacred , Motet. Language. Latin. SATB. Part of the hymn for Matins in Eastertime. #1 from 'Sechs kurze Hymnen oder Gradualien'.

Bản dịch

Altissime Aeterne Rex. Václav Emanuel Horak. Cơ quan. Sacred, Motet. Ngôn ngư. Latin. SATB. Một phần của bài thánh ca cho Matins trong Eastertime. # 1 từ 'Sáu ca ngắn hoặc graduals'.