Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Complete score and parts. Norma. For 2 Instruments and Piano. Lewis. Duetto. 'Mira, o Norma, a tuoi ginocchi'. Act II. Arrangements and Transcriptions. Bellini, Vincenzo.

Bản dịch

Toàn bộ số điểm và các bộ phận. Quy tắc. Cho 2 cụ và Piano. Đồ dùng móc đá lên cao. Song ca. 'Mira, o Norma, ở đầu gối của bạn'. Hành động II. Sắp xếp và Chuyển soạn. Bellini, Vincenzo.