Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

13. Clemens non Papa. Ein Kindlein ist uns heut geborn. Weihnachtsliederbuch. Scores. Freundt, Cornelius.

Bản dịch

13. Clemens không Papa. Một đứa trẻ chúng tôi hôm nay geborn. Weihnachtsliederbuch. Điểm. Freundt, Cornelius.