Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Complete Score. Wer Dank opfert, der preiset mich, BWV 17. For Guitar. Kok. Choral. Nun lob, mein Seel, den Herrn. No.7. Arrangements and Transcriptions. Bach, Johann Sebastian.

Bản dịch

Toàn bộ số. Nếu bạn hy sinh vinh hiển tôi, BWV 17. Cho Guitar. Kok. Hợp ca. Cũng khen ngợi, linh hồn tôi, Chúa. Số 7. Sắp xếp và Chuyển soạn. Bach, Johann Sebastian.
Yêu cầu gần đây