Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Trumpet & Strings. Die Elenden sollen essen, BWV 75. For Trumpet and Strings or Organ. Rondeau. Choral. Was Gott tut, das ist wohlgetan. No.14. Arrangements and Transcriptions. Bach, Johann Sebastian.

Bản dịch

Trumpet. Những người hiền lành sẽ ăn và BWV 75. Cho Trumpet và Strings hoặc Organ. Bài thơ mười hoặc mười ba câu. Hợp ca. Những gì Đức Chúa Trời cũng được thực hiện!. Số 14. Sắp xếp và Chuyển soạn. Bach, Johann Sebastian.