Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

" Thank you for the music ". из репертуара группы " ABBA ". , переложение для фортепиано соло. Б. Андерсон.

Bản dịch

"Cảm ơn bạn cho âm nhạc". từ các tiết mục của "ABBA". , переложение для фортепиано соло. B. Anderson.