Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Vol.11. Lieder und Gesänge. Serie XX. Schubert's Werke - Revisionsbericht. Scores. Schubert, Franz.

Bản dịch

Vol.11. Bài hát và hô. XX series. Tác phẩm của Schubert - báo cáo kiểm toán. Điểm. Schubert, Franz.