Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

About the transcription. Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199. For Organ. Bækgaard. Chorale. Ich, dein betrübtes Kind. No.6. Arrangements and Transcriptions. Bach, Johann Sebastian.

Bản dịch

Về sao chép. Trái tim tôi bơi trong máu, BWV 199. Cho Organ. Bækgaard. Dàn hợp xướng. Tôi, đứa trẻ gặp khó khăn của bạn. Số 6. Sắp xếp và Chuyển soạn. Bach, Johann Sebastian.