Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Trumpet. Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199. For Soprano, Trumpet and Organ. Rondeau. Complete. Arrangements and Transcriptions. Bach, Johann Sebastian.

Bản dịch

Trumpet. Trái tim tôi bơi trong máu, BWV 199. Cho Soprano, Trumpet và Organ. Bài thơ mười hoặc mười ba câu. Hoàn thành. Sắp xếp và Chuyển soạn. Bach, Johann Sebastian.