Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Вальс из оперы " Фауст ". Ш. Гуно.

Bản dịch

Вальс из оперы " Фауст ". Gounod.