Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Cellos. Klavierschule. For Strings. Rondeau. 12 Handstücke zum Gebrauche beim Unterrichten. Arrangements and Transcriptions. Türk, Daniel Gottlob.

Bản dịch

Cello. Piano trường. Cho Strings. Bài thơ mười hoặc mười ba câu. 12 handpieces cho việc sử dụng trong giảng dạy. Sắp xếp và Chuyển soạn. Türk, Daniel Gottlob.