Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

2nd Chapter through p. 159. pp. 82-159. Klavierschule. 1792 edition. Scores. Türk, Daniel Gottlob.

Bản dịch

Chương 2 thông qua p. 159. Trang. 82-159. Piano trường. 1792 phiên bản. Điểm. Türk, Daniel Gottlob.